PHP ile Firebase Realtime Database Veri Ekleme

Realtime ( gerçek zamanlı ) olarak uyarı sistemi kullandığımız bir projede yazılımcı bir arkadaşın yardımlarıyla Firebase Realtime Database üzerine PHP CURL ile verileri eklemeyi başardık. 🙂

Kod bloğu aşağıdaki gibidir.

<?php
private function firebase_update( $data )
{
$data = json_encode( $data );

$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://UYGULAMAHAVUZU.firebaseio.com/TABLOADI.json",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PATCH",
CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"Cache-Control: no-cache",
"Content-Type: application/json",
"Postman-Token: 99d8fc6b-d20e-43a0-93e6-5e04350ff449"
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
}
?>

UYGULAMAHAVUZU -> Firebase tarafından size verilir.
TABLOADI -> Tablo adı değil fakat JSON verisi olarak KEY değeri diyebiliriz.

Farklı KEY ler oluşturup birden fazla tablo varmış gibi davranabilirsiniz.
Yukarıdaki işlemde RealTime database ayarlarında kurallar aşağıdaki gibi olmalıdır.

{
  /* Visit https://firebase.google.com/docs/database/security to learn more about security rules. */  "rules": {
    ".read": true,
    ".write": true
  }
}

Bir Cevap Yazın